بیمارستان آیت الله عظیمی آذرشهر که از سال ۱۳۹۱ عملیات اجرایی آن شروع شده است،تا سال ۱۳۹۷ مجری طرح سازمان مجری وزارت مسکن و شهر سازی بوده و بعد آن به شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکر بهداشتی و درمانی سپرده شد در  این دو سال پروژه به ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسید و تحویل موقت گردید .