صبح سه شنبه ۲۷ مهر پروژه بیمارستانی ۳۷۶ تختخوابی ایلام با زیر بنای ۳۶.۴۸۱ تحویل موقت گردید .پیمانکار این پروژه شرکت مهندسی ، ساختمانی وزان می باشد مشاور طرح و اجرا مهندسین مشاور شورا بهره بردار بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و درمانی ایلام است .