گزارش تصویری از پروژه ساخت بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی شهر قدس