گزارش تصویری از ساخت و گسترش بیمارستان زعیم شریف آباد توسط شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی