پروژه بیمارستانی ۱۶۰ تختخوابی مرودشت در مساحت ۱۵.۲۰۰ متر مربع در حال اجرا است پیمانکار این طرح شرکت ایران رامپ  و مشاور طرح شرکت مهندسی پایاپ طرح میباشد .