به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی  صبح امروز هیات تحویل موقت پروژه بیمارستان ۱۶۰تختخوابی ملارد تشکیل گردید. در این هیات کارشناسان مهندسی از معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی ،شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، شرکت پیمانکار و مشاور حضور داشتند .