دوشنبه ۲۳ خرداد مسعود منصوری معاون اجرایی شرکت مادر تخصصی و هیات همراه از پروژه بیمارستانی ۹۱ تختخوابی گالیکش در استان گلستان بازدید کردند و جلسه ایی با حضور مدیر پروژه و مدیر عامل شرکت مشاور برگزار گردید .  پیمانکار این پروژه شرکت مهندسی ترپ و مشاور طرح گیتا رهنمون هونام میباشد .