چهارشنبه ۲۱ اردبیهشت مهندس مجید احمری مدیر عامل ، مهندس مسعود منصوری معاون اجرایی شرکت مادر تخصصی و هیات همراه از پروژه بیمارستانی شوش و اندیمشک بازدید کردند . پیمانکار پروژه ۲۰۶ تختخوابی شوش شرکت مهندسی بهپویان صنعت مشاور اجرا شرکت مهندسی  پایاب طرح میباشد .پیمانکاربیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک شرکت مهندسی رهگا و مشاور اجرای این پروژه شرکت مهندسی نوی است .