پروژه بیمارستانی شهر قدس با پیشرفت ۹۹/۸ درصدی در حال حاضر یکی از پروژه های الویت دار و آماده به تحویل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی می باشد .