جلسات شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی با پیمانکاران و مشاوران برای رفع موانع پیشرفت پروژه های الویت دار وزارت بهداشت و درمان .