چهارشنبه ۹ شهریور  مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه، تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی به همراه معاونین فنی و اجرایی و طراحی مهندسی و همچنین مدیر عامل پیمانکار و مشاور از پروژه بیمارستانی ۲۱۶ تختخوابی نجف آباد اصفهان بازدید به عمل آوردند .