بازدید مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و هیات همراه از پروژه بیمارستانی ۳۴۱ تختخوابی ساری