دوشنبه ۶ تیرماه مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی و هیات همراه از پروژه بیمارستانی ۲۵۰ تختخوابی بوکان بازدید کردند .پیمانکار این پروژه شرکت عمران آبادی تبریز و  مشاور طرح شرکت مهندسین معماری موج نو می باشد  .