دوشنبه ۱۵ آبان مدیریت عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی به اتفاق هیات همراه از پروژه های درمانی در حال اجرای استان تهران بازدید به عمل آوردند . مهندس ابراهیم نیکدل طی بازدید میدانی از پروژه های بیمارستانی۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر ،۲۰۰ تختخوابی شهید مفتح ورامین و ۱۲۹ تختخوابی شریف آباد پاکدشت و همچنین جلسات برگزار شده با عوامل دخیل در خصوص بررسی پیشرفت پروژه های مذکور رهنمودهای لازم و مقتضی جهت بهبود عملکرد و تسریع روند اجرای پروژه بیان نمودند .