بازدید سید کامل تقوی نژاد ار بیمارستان در حال احداث ۷۰۰ تخت خوابی قزوین