باردید مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی و نماینده محترم شهرستان پاکدشت از پروژه ۱۲۹ تختخوابی شریف آباد (زعیم)