گزارش صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه محدود دو مرحله ای تکمیل پروژه بیمارستان ۲۱۶ تختخوابی نجف آباد