شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور در نظر دارد انتخاب مشاوران را جهت انجام خدمات مهندسی، مراحل اول و دوم بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از زمان دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

مشاوران با داشتن ظرفیت آزاد و سابقه کار مشابه و با حداقل رتبه ۲ با تخصص آموزشی، بهداشتی و درمانی در اولویت می باشند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ۲۵/۰۳/۱۳۹۸

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ اسناد تا ساعت ۱۶ مورخ

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ اسناد و مدارک ساعت ۱۶ مورخ

زمان بازگشایی پاکت‌ها:

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکات:

آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار دریا، خیابان گلها، خیابان توحید یکم، پلاک ۹۱

درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.