بازگشایی پاکت “فنی” مناقصه انتخاب مشاور بیمارستان ۵ آذر گرگان ، مورخ شنبه ۹۸/۰۹/۲۳ با شرکت ۴ مشاور.