بازگشایی پاکت “ج” مناقصه تکمیل بیمارستان ۶۴ تختخوابی عجب شیر ، مورخ سه شنبه ۹۸/۰۹/۰۴ ، با شرکت ۸ پیمانکار و مبلغ برآورد اولیه ۳۰۰،۵۸۹،۵۲۱،۷۴۹ ریال.