بازگشایی پاکات (ج) پروژه تکمیل بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر