بازگشایی پاکات “الف و ب” مناقصه دومرحله ای مقاوم سازی و اجرای بخشی از عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شوش

پاکات “الف و ب” مناقصه دومرحله ای مقاوم سازی و اجرای بخشی از عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شوش مورخ شنبه ۹۸/۵/۱۲ با شرکت ۲۰ پیمانکار به مبلغ اولیه ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و با حضور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها و دیگر اعضای کمیسیون برگزاری مناقصات در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

لازم به ذکر است پاکات “ج” شرکت کنندگان پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی کیفی در تاریخ شنبه ۹۸/۵/۲۶ بازگشایی میگردد.