بازگشایی پاکات “الف” و “ب” مناقصه بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر ، مورخ دوشنبه ۹۸/۰۹/۱۸ ، با شرکت ۱۴ پیمانکار و مبلغ برآورد اولیه ۱،۲۱۴،۰۲۳،۵۵۷،۷۴۳ ریال.