بازگشایی پاکات ” الف و ب ” مناقصه بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی گرگان مورخ شنبه ۹۹/۰۲/۶ با شرکت ۱۲ پیمانکار و مبلغ برآورد ۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.