مناقصات برگزار شده

ردیف شماره قرارداد تاریخ طرف قرارداد موضوع نحوه انعقاد وضعیت معامله
۱ ۴۳۸/۱۴۳د ۲۰/۰۶/۱۹۹۷ مشاور عمران ایران خدمات ژئوتکنیک بیمارستان  خدابنده استعلام خاتمه یافته
۲ ۴۸۲/۱۴۳د ۰۱/۰۷/۱۹۹۷ مشاور نوی خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان اندیمشک مناقصه خاتمه نیافته
۳ ۴۹۳/۱۴۳د ۰۲/۰۷/۱۹۹۷ مشاور موج نو خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان بوکان مناقصه خاتمه نیافته
۴ ۴۸۰/۱۴۳/د ۳۱/۰۶/۹۷ مشاور نوی خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان قائن مناقصه خاتمه نیافته
۵ ۵۹۸/۱۴۳د ۲۳/۰۷/۱۹۹۷ مشاور فردافن پارس خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان کامیاران مناقصه خاتمه نیافته
۶ ۱۶۹/۱۴۹د ۲۰/۰۴/۱۹۹۷ ابنیه طراحان البرز خدمات مهندسی مراحل اول معماری وسازه بیمارستان رزن استعلام خاتمه نیافته
۷ ۱۷۰/۱۴۹د ۲۰/۰۴/۱۹۹۷ ابنیه طراحان البرز خدمات مهندسی مراحل اول معماری وسازه بیمارستان گالیکش استعلام خاتمه نیافته
۸ ۶۲۶/۱۴۳د ۲۸/۰۷/۱۹۹۷ شرکت لقمانکار احداث فونداسیون و اسکلت بتنی بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین مناقصه عمومی دو مرحله ای خاتمه نیافته
۹ ۷۹۵/۱۴۳/د ۲۷/۰۸/۱۹۹۷ شرکت ایران رامپ تکمیل بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی مرودشت مناقصه عمومی دو مرحله ای خاتمه نیافته
۱۰ ۱۰۷۰/۱۴۳د ۱۲/۱۰/۱۹۹۷ شرکت رهگا احداث اسکلت بتنی بیمارستان رزن مناقصه عمومی دو مرحله ای خاتمه نیافته
۱۱ ۸۱۰/۱۴۳د ۲۹/۰۸/۱۹۹۷ مهندسین مشاور پایاب طرح انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان مرودشت تک گزینه ای خاتمه نیافته
۱۲ ۱۱۴۸/۱۴۳د ۲۳/۱۰/۱۹۹۷ مهندسین مشاور فردافن پارس انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان ایرانشهر تک گزینه ای خاتمه نیافته
۱۳ ۱۲۰۷/۱۴۳د ۰۷/۱۱/۱۹۹۷ مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان رزن تک گزینه ای خاتمه نیافته
۱۴ ۱۳۱۶/۱۴۳د ۲۷/۱۱/۱۹۹۷ شرکت دوام بنیان حامی ایرانیان آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان قزوین استعلام خاتمه نیافته
۱۵ ۸۲۵/۱۴۳د ۰۵/۰۹/۱۹۹۷ پی آزما کاوان شالوده مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان ورامین استعلام خاتمه یافته
۱۶ ۹۲۷/۱۴۳د ۲۰/۰۹/۱۹۹۷ مهندسین مشاور سازه پی تحلیل مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان مهاباد استعلام خاتمه نیافته
۱۷ ۱۱۰۲/۱۴۳/د ۱۸/۱۰/۱۹۹۷ مهندسین مشاور سازه پی تحلیل آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان نور استعلام خاتمه نیافته
۱۸ ۷۸۴/۱۴۳د ۲۳/۰/۹۷ مهندسین مشاور رازیگران انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان نور تک گزینه ای خاتمه نیافته
۱۹ ۱۱۴۷/۱۴۳د ۲۳/۱۰/۱۹۹۷ مهندسین مشاور فردافن پارس انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان خدابنده تک گزینه ای خاتمه نیافته
۲۰ ۶۲۵/۱۴۳د ۲۸/۰۷/۱۹۹۷ مهندسین مشاور ماهر و همکاران انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان قزوین تک گزینه ای خاتمه نیافته
۲۱ ۱۲۵۲/۱۴۳د ۱۴/۱۱/۱۹۹۷ شرکت رهگا احداث اسکلت بتنی بیمارستان خدابنده زنجان مناقصه عمومی دو مرحله ای خاتمه نیافته
۲۲ ۱۲۰۸/۱۴۳د ۰۷/۱۱/۱۹۹۷ شرکت وزان احداث اسکلت بتنی بیمارستان ایرانشهر مناقصه عمومی دو مرحله ای خاتمه نیافته
۲۳ ۱۰۱/۱۴۳د ۰۲/۰۲/۱۹۹۸ مشاور سیناب غرب انجام آزمایشات غیر مخرب ۹ بیمارستان استعلام خاتمه نیافته
۲۴ ۱۴۶۹/۱۴۳د ۲۱/۱۲/۱۹۹۷ مشاور پی کاو چی چست مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان بوکان استعلام خاتمه نیافته
۲۵ ۷۳/۱۴۳د ۲۷/۰۱/۱۹۹۸ مشاور زمین شناسی کاوان جنوب آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان ایرانشهر استعلام خاتمه نیافته
۲۶ ۱۴۰۵/۱۴۳د ۱۱/۱۲/۱۹۹۷ مهندسین مشاور پایاب طرح خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان ساوه مناقصه عمومی دو مرحله ای خاتمه نیافته
۲۷ ۲۱/۱۴۳د ۱۹/۰۱/۱۹۹۸ شرکت دژدیس سپاهان احداث اسکلت بتنی بیمارستان گالیکش مناقصه عمومی دو مرحله ای خاتمه نیافته
۲۸ ۳۸۰/۱۴۳د ۰۴/۰۳/۱۹۹۸ شرکت عمران آذرستان احداث فونداسیون و اسکلت بتنی بیمارستان مهاباد مناقصه عمومی دو مرحله ای خاتمه نیافته
۲۹ ۴۳۴/۱۴۳د ۱۸/۰۳/۱۹۹۸ شرکت تهران گروه تکمیل اسکلت ، سفتکاری و تاسیسات زیربنایی بیمارستان شریف آباد مناقصه عمومی دو مرحله ای خاتمه نیافته
۳۰ ۱۲۲۱/۱۴۳د ۰۹/۱۱/۱۹۹۷ مشاور پی کارآزما آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان قائن استعلام خاتمه نیافته
۳۱ ۳۱۷/۱۴۳د ۲۹/۰۲/۹۸ مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان گالیکش تک گزینه ای
۳۲ ۴۳۳/۱۴۳د ۱۸/۰۳/۱۹۹۸ مشاور سیناب غرب آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان سرطان استعلام
۳۳ ۴۳۰/۱۴۳د ۱۸/۰۳/۱۹۹۸ مشاور خاک و بتن کردستان آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان خدابنده زنجان استعلام
۳۴ ۴۲۹/۱۴۳د ۱۸/۰۳/۱۹۹۸ مشاور پی کارآزما مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان اندیمشک استعلام
۳۵ ۱۳۲۳/۱۴۳د ۲۱/۰۷/۱۹۹۸ مهندسین مشاور فردافن پارس خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی رفسنجان مناقصه
۳۶ ۷۰۲/۱۴۳د ۲۶/۰۴/۱۹۹۸ شرکت مغان دشت اجرای عملیات خاکی و احداث اسکلت بتنی بیمارستان ورامین مناقصه عمومی
۳۷ ۶۹۴/۱۴۳د ۲۵/۰۴/۱۹۹۸ مهندسین مشاور نوی انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان مهاباد تک گزینه ای
۳۸ ۱۴۷۴/۱۴۳د ۲۱/۱۲/۱۹۹۷ شرکت مشاور نگین طرح الوند آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان رزن همدان استعلام
۳۹ ۷۰۳/۱۴۳د ۲۶/۰۴/۱۹۹۸ شرکت بهسازان شرق میهن اجرای عملیات خاکی و احداث اسکلت بتنی بیمارستان قائن مناقصه عمومی
۴۰ ۱۴۸۷/۱۴۳د ۲۲/۰۸/۱۹۹۸ مهندسین مشاور ماهر و همکاران خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی میانرود شیراز مناقصه عمومی
۴۱ ۱۱۹۶/۱۴۳د ۰۷/۰۷/۱۹۹۸ مهندسین مشاور نوی انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان قائن تک گزینه ای
۴۲ ۹۸۰/۱۴۳د ۰۳/۰۶/۱۹۹۸ مهندسین مشاور فردافن پارس انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان مفتح ورامین تک گزینه ای
۴۳ ۹۷۹/۱۴۳د ۰۳/۰۶/۱۹۹۸ مهندسین مشاور فردافن پارس انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان شریف آباد تک گزینه ای
۴۴ ۱۳۳۹/۱۴۳د ۲۴/۰۷/۱۹۹۸ شرکت تراز آب اردبیل آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان مشکین شهر استعلام
۴۵ ۱۰۷۵/۱۴۳د ۲۰/۰۶/۱۹۹۸ مهندسین مشاور سازه     پی تحلیل آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان گالیکش استعلام
۴۶ ۱۲۴۴/۱۴۳د ۱۴/۰۷/۱۹۹۸ ایساتیس آسانبر خرید ، نصب و راه اندازی ۱۱ دستگاه آسانسور بیمارستان ایلام مناقصه
۴۷ ۱۳۴۰/۱۴۳د ۲۴/۰۷/۱۹۹۸ مهد آب صنعت خرید دو دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانهای ملارد و شهر قدس مناقصه
۴۸ —- —- لغو شد تکمیل باقیمانده عملیات بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی قائم شهر مناقصه
۴۹ ۱۲۵۰/۱۴۳د ۱۴/۰۷/۱۹۹۸ بهپویان صنعت تکمیل باقیمانده عملیات بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شوش مناقصه