مناقصات برگزار شده

ردیف شماره قرارداد طرف قرارداد موضوع نحوه انعقاد
۱ ۱۴۳/۴۳۸د مشاور عمران ایران خدمات ژئوتکنیک بیمارستان  خدابنده استعلام
۲ ۱۴۳/۴۸۲د مشاور نوی خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان اندیمشک مناقصه
۳ ۱۴۳/۴۹۳د مشاور موج نو خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان بوکان مناقصه
۴ ۱۴۳/۴۸۰د مشاور نوی خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان قائن مناقصه
۵ ۱۴۳/۵۹۸د مشاور فردافن پارس خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان کامیاران مناقصه
۶ ۱۴۹/۱۶۹د ابنیه طراحان البرز خدمات مهندسی مراحل اول معماری وسازه بیمارستان رزن استعلام
۷ ۱۴۹/۱۷۰د ابنیه طراحان البرز خدمات مهندسی مراحل اول معماری وسازه بیمارستان گالیکش استعلام
۸ ۱۴۳/۶۲۶د شرکت لقمانکار احداث فونداسیون و اسکلت بتنی بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین مناقصه عمومی دو مرحله ای
۹ ۱۴۳/۷۹۵د شرکت ایران رامپ تکمیل بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی مرودشت مناقصه عمومی دو مرحله ای
۱۰ ۱۴۳/۱۰۷۰د شرکت رهگا احداث اسکلت بتنی بیمارستان رزن مناقصه عمومی دو مرحله ای
۱۱ ۱۴۳/۸۱۰د مهندسین مشاور پایاب طرح انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان مرودشت تک گزینه ای
۱۲ ۱۴۳/۱۱۴۸د مهندسین مشاور فردافن پارس انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان ایرانشهر تک گزینه ای
۱۳ ۱۴۳/۱۲۰۷د مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان رزن تک گزینه ای
۱۴ ۱۴۳/۱۳۱۶د شرکت دوام بنیان حامی ایرانیان آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان قزوین استعلام
۱۵ ۱۴۳/۸۲۵د پی آزما کاوان شالوده مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان ورامین استعلام
۱۶ ۱۴۳/۹۲۷د مهندسین مشاور سازه پی تحلیل مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان مهاباد استعلام
۱۷ ۱۴۳/۱۱۰۲د مهندسین مشاور سازه پی تحلیل آزمایشات کنترل کیفی بیمارستان نور استعلام
۱۸ ۱۴۳/۷۸۴د مهندسین مشاور رازیگران انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان نور تک گزینه ای
۱۹ ۱۴۳/۱۱۴۷د مهندسین مشاور فردافن پارس انجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان خدابنده تک گزینه ای