ردیفشماره قراردادتاریخطرف قراردادموضوعنحوه انعقادوضعیت معامله
۱۴۳۸/۱۴۳د۲۰/۰۶/۱۹۹۷مشاور عمران ایرانخدمات ژئوتکنیک بیمارستان  خدابندهاستعلامخاتمه یافته
۲۴۸۲/۱۴۳د۰۱/۰۷/۱۹۹۷مشاور نویخدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان اندیمشکمناقصهخاتمه نیافته
۳۴۹۳/۱۴۳د۰۲/۰۷/۱۹۹۷مشاور موج نوخدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان بوکانمناقصهخاتمه نیافته
۴۴۸۰/۱۴۳/د۳۱/۰۶/۹۷مشاور نویخدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان قائنمناقصهخاتمه نیافته
۵۵۹۸/۱۴۳د۲۳/۰۷/۱۹۹۷مشاور فردافن پارسخدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان کامیارانمناقصهخاتمه نیافته
۶۱۶۹/۱۴۹د۲۰/۰۴/۱۹۹۷ابنیه طراحان البرزخدمات مهندسی مراحل اول معماری وسازه بیمارستان رزناستعلامخاتمه نیافته
۷۱۷۰/۱۴۹د۲۰/۰۴/۱۹۹۷ابنیه طراحان البرزخدمات مهندسی مراحل اول معماری وسازه بیمارستان گالیکشاستعلامخاتمه نیافته
۸۶۲۶/۱۴۳د۲۸/۰۷/۱۹۹۷شرکت لقمانکاراحداث فونداسیون و اسکلت بتنی بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوینمناقصه عمومی دو مرحله ایخاتمه نیافته
۹۷۹۵/۱۴۳/د۲۷/۰۸/۱۹۹۷شرکت ایران رامپتکمیل بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی مرودشتمناقصه عمومی دو مرحله ایخاتمه نیافته
۱۰۱۰۷۰/۱۴۳د۱۲/۱۰/۱۹۹۷شرکت رهگااحداث اسکلت بتنی بیمارستان رزنمناقصه عمومی دو مرحله ایخاتمه نیافته
۱۱۸۱۰/۱۴۳د۲۹/۰۸/۱۹۹۷مهندسین مشاور پایاب طرحانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان مرودشتتک گزینه ایخاتمه نیافته
۱۲۱۱۴۸/۱۴۳د۲۳/۱۰/۱۹۹۷مهندسین مشاور فردافن پارسانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان ایرانشهرتک گزینه ایخاتمه نیافته
۱۳۱۲۰۷/۱۴۳د۰۷/۱۱/۱۹۹۷مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرزانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان رزنتک گزینه ایخاتمه نیافته
۱۴۱۳۱۶/۱۴۳د۲۷/۱۱/۱۹۹۷شرکت دوام بنیان حامی ایرانیانآزمایشات کنترل کیفی بیمارستان قزویناستعلامخاتمه نیافته
۱۵۸۲۵/۱۴۳د۰۵/۰۹/۱۹۹۷پی آزما کاوان شالودهمطالعات ژئوتکنیک بیمارستان ورامیناستعلامخاتمه یافته
۱۶۹۲۷/۱۴۳د۲۰/۰۹/۱۹۹۷مهندسین مشاور سازه پی تحلیلمطالعات ژئوتکنیک بیمارستان مهاباداستعلامخاتمه نیافته
۱۷۱۱۰۲/۱۴۳/د۱۸/۱۰/۱۹۹۷مهندسین مشاور سازه پی تحلیلآزمایشات کنترل کیفی بیمارستان نوراستعلامخاتمه نیافته
۱۸۷۸۴/۱۴۳د۲۳/۰/۹۷مهندسین مشاور رازیگرانانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان نورتک گزینه ایخاتمه نیافته
۱۹۱۱۴۷/۱۴۳د۲۳/۱۰/۱۹۹۷مهندسین مشاور فردافن پارسانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان خدابندهتک گزینه ایخاتمه نیافته
۲۰۶۲۵/۱۴۳د۲۸/۰۷/۱۹۹۷مهندسین مشاور ماهر و همکارانانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان قزوینتک گزینه ایخاتمه نیافته
۲۱۱۲۵۲/۱۴۳د۱۴/۱۱/۱۹۹۷شرکت رهگااحداث اسکلت بتنی بیمارستان خدابنده زنجانمناقصه عمومی دو مرحله ایخاتمه نیافته
۲۲۱۲۰۸/۱۴۳د۰۷/۱۱/۱۹۹۷شرکت وزاناحداث اسکلت بتنی بیمارستان ایرانشهرمناقصه عمومی دو مرحله ایخاتمه نیافته
۲۳۱۰۱/۱۴۳د۰۲/۰۲/۱۹۹۸مشاور سیناب غربانجام آزمایشات غیر مخرب ۹ بیمارستاناستعلامخاتمه نیافته
۲۴۱۴۶۹/۱۴۳د۲۱/۱۲/۱۹۹۷مشاور پی کاو چی چستمطالعات ژئوتکنیک بیمارستان بوکاناستعلامخاتمه نیافته
۲۵۷۳/۱۴۳د۲۷/۰۱/۱۹۹۸مشاور زمین شناسی کاوان جنوبآزمایشات کنترل کیفی بیمارستان ایرانشهراستعلامخاتمه نیافته
۲۶۱۴۰۵/۱۴۳د۱۱/۱۲/۱۹۹۷مهندسین مشاور پایاب طرحخدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان ساوهمناقصه عمومی دو مرحله ایخاتمه نیافته
۲۷۲۱/۱۴۳د۱۹/۰۱/۱۹۹۸شرکت دژدیس سپاهاناحداث اسکلت بتنی بیمارستان گالیکشمناقصه عمومی دو مرحله ایخاتمه نیافته
۲۸۳۸۰/۱۴۳د۰۴/۰۳/۱۹۹۸شرکت عمران آذرستاناحداث فونداسیون و اسکلت بتنی بیمارستان مهابادمناقصه عمومی دو مرحله ایخاتمه نیافته
۲۹۴۳۴/۱۴۳د۱۸/۰۳/۱۹۹۸شرکت تهران گروهتکمیل اسکلت ، سفتکاری و تاسیسات زیربنایی بیمارستان شریف آبادمناقصه عمومی دو مرحله ایخاتمه نیافته
۳۰۱۲۲۱/۱۴۳د۰۹/۱۱/۱۹۹۷مشاور پی کارآزماآزمایشات کنترل کیفی بیمارستان قائناستعلامخاتمه نیافته
۳۱۳۱۷/۱۴۳د۲۹/۰۲/۹۸مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرزانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان گالیکشتک گزینه ای
۳۲۴۳۳/۱۴۳د۱۸/۰۳/۱۹۹۸مشاور سیناب غربآزمایشات کنترل کیفی بیمارستان سرطاناستعلام
۳۳۴۳۰/۱۴۳د۱۸/۰۳/۱۹۹۸مشاور خاک و بتن کردستانآزمایشات کنترل کیفی بیمارستان خدابنده زنجاناستعلام
۳۴۴۲۹/۱۴۳د۱۸/۰۳/۱۹۹۸مشاور پی کارآزمامطالعات ژئوتکنیک بیمارستان اندیمشکاستعلام
۳۵۱۳۲۳/۱۴۳د۲۱/۰۷/۱۹۹۸مهندسین مشاور فردافن پارسخدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی رفسنجانمناقصه
۳۶۷۰۲/۱۴۳د۲۶/۰۴/۱۹۹۸شرکت مغان دشتاجرای عملیات خاکی و احداث اسکلت بتنی بیمارستان ورامینمناقصه عمومی
۳۷۶۹۴/۱۴۳د۲۵/۰۴/۱۹۹۸مهندسین مشاور نویانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان مهابادتک گزینه ای
۳۸۱۴۷۴/۱۴۳د۲۱/۱۲/۱۹۹۷شرکت مشاور نگین طرح الوندآزمایشات کنترل کیفی بیمارستان رزن همداناستعلام
۳۹۷۰۳/۱۴۳د۲۶/۰۴/۱۹۹۸شرکت بهسازان شرق میهناجرای عملیات خاکی و احداث اسکلت بتنی بیمارستان قائنمناقصه عمومی
۴۰۱۴۸۷/۱۴۳د۲۲/۰۸/۱۹۹۸مهندسین مشاور ماهر و همکارانخدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی میانرود شیرازمناقصه عمومی
۴۱۱۱۹۶/۱۴۳د۰۷/۰۷/۱۹۹۸مهندسین مشاور نویانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان قائنتک گزینه ای
۴۲۹۸۰/۱۴۳د۰۳/۰۶/۱۹۹۸مهندسین مشاور فردافن پارسانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان مفتح ورامینتک گزینه ای
۴۳۹۷۹/۱۴۳د۰۳/۰۶/۱۹۹۸مهندسین مشاور فردافن پارسانجام خدمات مشاوره مرحله سوم بیمارستان شریف آبادتک گزینه ای
۴۴۱۳۳۹/۱۴۳د۲۴/۰۷/۱۹۹۸شرکت تراز آب اردبیلآزمایشات کنترل کیفی بیمارستان مشکین شهراستعلام
۴۵۱۰۷۵/۱۴۳د۲۰/۰۶/۱۹۹۸مهندسین مشاور سازه     پی تحلیلآزمایشات کنترل کیفی بیمارستان گالیکشاستعلام
۴۶۱۲۴۴/۱۴۳د۱۴/۰۷/۱۹۹۸ایساتیس آسانبرخرید ، نصب و راه اندازی ۱۱ دستگاه آسانسور بیمارستان ایلاممناقصه
۴۷۱۳۴۰/۱۴۳د۲۴/۰۷/۱۹۹۸مهد آب صنعتخرید دو دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانهای ملارد و شهر قدسمناقصه
۴۸—-—-لغو شدتکمیل باقیمانده عملیات بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی قائم شهرمناقصه
۴۹۱۲۵۰/۱۴۳د۱۴/۰۷/۱۹۹۸بهپویان صنعتتکمیل باقیمانده عملیات بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شوشمناقصه