مدیر عامل

مهندس مجید احمری

حوزه مدیر عامل

مشاوران

رئیس دفتر

کارشناس پیگیری

روابط عمومی و امور بین‌الملل

بازرس

مسئول حراست