درباره ما

شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور، اولین شرکت تخصصی در احداث بیمارستان‌ در کشور است که به منظور مدیریت، هماهنگی و بهینه سازی، افزایش کیفیت، کاهش زمان اجرا و قیمت تمام شده طرح‌های بیمارستانی در سراسر کشور، به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ و جهت ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺣﺎد اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ.

  • متمرکز ساختن، هماهنگی، توسعه و گسترش فعالیت‌های مربوط به تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • سرمایه گذاری یا مشارکت و انجام فعالیت‌های فنی و اقتصادی مرتبط با وظایف شرکت

  • تهیه و تدوین روش‌های کنترل پروژه شامل کنترل زمان، هزینه و کیفیت

اهداف شرکت

شــرح وظایف شــرکت

  • اجرای طرح‌های بیمارستانی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • نظارت بر اجرای پروژه‌های بیمارستانی در دست اجرا توسط شرکت

  • برگزاری مناقصات جهت انتخاب پیمانکار و مشاور

  • نظارت بر روند اجرای کار پیمانکاران و مشاوران

  • اجرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی از طرف مجمع عمومی شرکت مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و با رعایت اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط