اعضای مجمع

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر سعید نمکی
وزیر راه و شهرسازی
دکتر محمد اسلامی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
دکتر فرهاد دژپسند
رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور
دکتر محمد باقر نوبخت
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور
دکتر انصاری

اعضای هیئت مدیره

مهندس جاوید علیزاده
رئیس هیئت مدیره
مهندس جاوید علیزاده
مهندس مجید احمری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مهندس مجید احمری

عضو هیئت مدیره
مهندس ارسلان ازهاری
عضو هیئت مدیره
مهندس نصرالله جان افزایی
مهندس سعید علوی صدر
عضو هیئت مدیره
مهندس سعید علوی صدر