اعضای مجمع

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر سعید نمکی
وزیر راه و شهرسازی
دکتر محمد اسلامی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
دکتر فرهاد دژپسند
رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور
دکتر محمد باقر نوبخت
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور
دکتر انصاری

اعضای هیئت مدیره

مهندس جاوید علیزاده
رئیس هیئت مدیره
مهندس جاوید علیزاده
مهندس مجید احمری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مهندس مجید احمری

عضو هیئت مدیره
مهندس ارسلان ازهاری
 مهندس خلیل محبت خواه
عضو هیئت مدیره
مهندس خلیل محبت خواه
مهندس سعید علوی صدر
عضو هیئت مدیره
مهندس سعید علوی صدر