اعضای مجمع

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس مجمع
دکتر بهرام عین اللهی
وزیر راه و شهرسازی
دکتر رستم قاسمی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
دکتر احسان خاندوزی
رئیس سازمان برنامه و بودجه
دکتر مسعود میر کاظمی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
دکتر میثم لطیفی

اعضای هیئت مدیره

مهندس مجید احمری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مهندس مجید احمری

مهندس جاوید علیزاده
رئیس هیئت مدیره
مهندس جاوید علیزاده
 مهندس خلیل محبت خواه
عضو هیئت مدیره
دکتر نصرالله جان افزایی
مهندس سعید علوی صدر
عضو هیئت مدیره
مهندس سعید علوی صدر