اعضای مجمع

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس مجمع
دکتر بهرام عین اللهی
وزیر راه و شهرسازی
دکتر مهرداد بذرپاش
وزیر امور اقتصادی و دارایی
دکتر احسان خاندوزی
رئیس سازمان برنامه و بودجه
دکتر داود منظور
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
دکتر میثم لطیفی

اعضای هیئت مدیره

مهندس ابراهیم نیکدل
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مهندس ابراهیم نیکدل

رئیس هیئت مدیره

مهندس مجید احمری

مهندس علی معظمی
عضو هیئت مدیره

مهندس علی معظمی

مهندس سعید علوی صدر
عضو هیئت مدیره
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان
مهندس سعید علوی صدر
عضو هیئت مدیره
مهندس بهزاد مکری