به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی پنجشنبه ۲ شهریور مهندس امیر ساکی مدیر کل منابع فیزیکی و پروژه های عمرانی وزارت بهداشت به همراه معاون توسعه دانشگاه همدان و معاونین شرکت مادر تخصصی از بیمارستان ۲۷۲ تختخوابی اکباتان همدان و بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن بازدید کردند .