چهارشنبه ۲۸ دی ماه مجمع عمومی سالانه شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی کشور در سالن اجتماعات شرکت با حضور اعضای مجمع برگزار گردید .