دوشنبه ۷ شهریور مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید. در این مجمع نمایندگانی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  ،راه و شهر سازی ، اقتصادو دارایی ،سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان امور استخدامی شرکت داشتندو با حضور رئیس هیات مدیره ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، مدیران مالی ، اداری – حسابرسان ،مدعوین به بررسی و تصویب صورت های مالی و پیشنهادات ارائه شده در  مجمع  صو رت پذیرفت.