جلسه مناقصه مرحله سوم انجام خدمات مهندسی بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر در شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی با حضور مدیر عامل برگزار گردید .