روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور ارائه گزارش صورت های مالی سال ۹۷ شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور رأس ساعت ۱۱ در محل سالن کنفرانس شرکت با حضور نمایندگان محترم مجمع و اعضای محترم هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی(سازمان حسابرسی) تشکیل گردید.