فصلعنوانصفحه
 

شرایط و ضوابط

۱- تعاریف۲
۲- شرایط پذیرش داوطلبان

۲-۱) شرایط عمومی استخدام

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

۲-۲) شرایط اختصاصی استخدام

۱. ۲-۲-۱) شرایط سنی داوطلبان

۲ الی ۴
۳- مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام

تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز

۴
۴- ثبت نام

۴-۱) اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی

۴-۲) تاریخ  ثبت نام

۴ الی ۵
۵- زمان دعوت به مصاحبه۶
۶-امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آنها۶
۷- جدول شرح مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز۶

                                       فهرست مندرجات دفترچه راهنما

مقدمه

با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان متقاضی استخدام قراردادی کار معین ،شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۱۳۶۸۳۹۹ مورخ ۷/۶/۹۶ سازمان اداری استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه استخدامی برای رشته ­های شغلی مشخص شده به شرح شرایط و ضوابط زیر به صورت قرارداد انجام کار معین  (مشخص) استخدام نماید.

 • تعاریف

مفاهیم برخی از اصطلاح­هایی که در این دفترچه به کار رفته است به شرح زیر می­باشد:

موسسه: به شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور، تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اطلاق می­شود که با توجه به اهداف و برنامه ­های آتی خود نسبت به رفع نیازهای نیروی انسانی خود، اقدام به استخدام می­نماید

دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه­ ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت­های دولتی و کلیه دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران،سازمان تامین اجتماعی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک­ها و بیمه ­های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می­شوند.

 • شرایط پذیرش داوطلبان

۲-۱- شرایط عمومی استخدام:

 1. داشتن تابعیت ایران
 2. تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی(ویژه آقایان)
 5. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
 6. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر(موثر کیفری)
 7. داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند (طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه طب کار موسسه و شرکت های طب کار دارای مجوز قانونی ) 

۲-۲- شرایط اختصاصی استخدام:

 • شرایط سنی داوطلبان:
 • داشتن حداقل ۲۰سال و حداکثر ۴۰ سال سن تمام.
 • ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا، ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎن ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺎرت و ﺑﺎﻻﺗﺮ، ازﺷﺮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ۲۵درﺻﺪ و۵ درصد در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ موارد ذیل ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻏﻴﺮاﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
 • ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ: – ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻨﺞ سال
 • داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ نموده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ رزﻣﻨﺪﮔﺎن داوﻃﻠﺐ در اﺛﺮ ﻣﺠﺮوﺣﻴﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ
 • ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﺿﺮورت
 • داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ  ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﻛﺮ ﻧﺎم  اﺳﺖ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﻲ و ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﺑﻮدﺟﻪ و ﻛﻤﻚ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ آن ﻫﺎی از ﺗﺎرﻳﺦ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل  داشته اﻧﺪ به  ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ آن ﻫﺎ.
 • ﻣﻼک ﻋﻤﻞ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از تحصیل وکارت پایان خدمت، آﺧﺮﻳﻦ روز ثبت  ﻧﺎم می ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼک زﻣﺎن ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ می  ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد، اوﻟﻴﻦ روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم میﺑﺎﺷد.

۳- مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام:

صرفاً داوطلبانی می­توانند در این فراخوان ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند:

 

 • مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی
 • کارت ملی
 • شناسنامه عکس دار
 • کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
 • لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد مرتبط با شغل مورد تقاضا با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت.) شغل حسابدار)

۴- ثبت نام

۴-۱) اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی:

۱- تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی(تقاضانامه ثبت نام)؛

۲- ارسال فایل عکس اسکن شده؛ داوطلب می­بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را بر اساس شرایط ذیل آماده و از طریق سامانه آزمون ارسال نماید:            

 • عکس ۴×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).
 • حجم عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG ،JPEG،PNG باشد.
 • اندازه عکس اسکن شده حداکثر باید۱۰۰ کیلو بایت باشد.
 • تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
 • عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
 • حاشیه­ های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
 • حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تذکر: اسکن عکس از روی کارت­های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و…..) قابل قبول نمی­باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تذکر مهم: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در فراخوان از وی سلب می­گردد. با توجه به مشکلات به وجود آمده در فراخوان های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی­نت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید می­گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت­ها انجام می­دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت­نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴-۲) تاریخ ثبت نام:

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان واجد شرایط می‌بایست به سایت شرکت به نشانی www.behmadco.ir مراجعه و به صورت الکترونیکی نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

– لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمی‌گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

— به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- زمان دعوت به مصاحبه

بعد از اتمام مهلت ثبت نام ،زمان دعوت به مصاحبه ۳۰ روز کاری می باشد که براساس ترتیب رشته شغلی بصورت تلفنی با داوطلبین اطلاع رسانی خواهد شد.

به مراجعات حضوری و تماس های تلفنی به هیچ عنوان پاسخ داده نمی شود.

بهمراه داشتن یک پوشه حاوی اصل مدارک پیوست شده و یک نسخه کپی در روز مصاحبه الزامی می باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در زمان ثبت نام جهت راهنمایی با شماره تلفن ۸۸۵۹۱۳۳۶ تماس حاصل فرمایید.

 • امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آنها

الف) سهمیه ایثارگران

در فرآیند جذب واستخدام مشمولین سهمیه ایثارگران، اﺳﺘﺨﺪام آنان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺻﻮرت میﭘﺬﻳﺮد و از محل مجوز مذکور ۲ نفر از عنوان شغلی کارشناس امور ساختمان و تاسیسات سهمیه ایثارگران میباشد.

 1. جدول شرح مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز

 

ردیفعنوان شغلتعداد نفرشرایط احرازجنسیتسن
۱کارشناس امور ساختمان و تاسیسات۴ نفرلیسانس یا فوق لیسانس مهندسی عمران ، مکانیک ، برقزن /مرد۲۰-۴۰
۲حسابدار

 

۱نفرلیسانس یا فوق لیسانس حسابداری،مدیریت مالی

دارا بودن دوسال سابقه کار مرتبط در زمینه حسابداری بخش عمومی(دولتی) و تهیه صورت های مالی و تنظیم فرم های تفریق بودجه

زن/مرد۲۰-۴۰