به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی کشور همزمان با اولین روز گرامیداشت هفته دولت ،بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی رازی قائمشهر در زیر بنایی بالغ بر ۲۴.۱۶۷ متر مربع تحویل موقت به دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران  شد.
کمسیون تحویل موقت ، با حضور نمابندگان منابع فیزیکی وزارت بهداشت ، شرکت مادر تخصصی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، پیمانکار و مشاور پروژه مذکور تشکیل گردید و از کلیه طبقات این مجتمع بیمارستانی بازدید کردند.

گفتنی است، دستگاه اجرایی بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی قائمشهر، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی است.

همچنین شرکت توسعه ابنیه فنی،
به عنوان پیمانکار و شرکت مشاور شورا ،مسولیت طراحی و نظارت بر این پروژه بیمارستانی را بر عهده داشتند.