این دیدار در خصوص روند عملیات اجرایی پروژه های بیمارستانی مهاباد و پیرانشهر صورت گرفت .