سه شنبه ۱۸ مهر جلسه ای با حضور دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان و هیات همراه ،مدیران عامل پیمانکار و مشاور ، معاون اجرای شرکت مادر تخصصی در سالن جلسات شرکت برگزار شد در این جلسه تصمیماتی برای رفع ونواقص پروژه مذکور اتخاذ گردید.