سه شنبه ۱۷ آبان مسعود منصوری معاونت اجرای شرکت جلسه ای را با حضور پیمانکار و مشاور پروژه ۹۱ تخنتخوابی گالیکش  در سالن جلسات برگزار کرد .و تصمیمات و اقدامات مقتضی به منظور  رفع موانع صورت پذیرفت.