شنبه ۱۶ اردیبهشت جلسه معارفه مهندس مسعود منصوری  معاونت فنی ، اجرایی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید . در این جلسه مدیر عامل ،  اعضای هیات مدیره و کارکنان معاونت فنی و اجرایی حضور داشتند .