جلسه مشترک رفع موانع راه اندازی پروژه بیمارستان ۱۶۰تختخوابی شهر قدس روز دوشنبه ۱۱/.۹۸/۹با حضور مدیر عامل و‌معاونت فنی اجرایی و مجری پروژه شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی کشور با مسئولین‌ محترم فرمانداری و مسئولین ادارات آب برق گاز و مخابرات شهر قدس برگزار گردید.