یکشنبه ۸ ابان جلسه ایی با حضور مجید احمری مدیر عامل و مسعود منصوری معاونت اجرایی با مدیر عامل شرکت پیمانکار و مشاور طرح بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین برگزار ودر این خصوص راهکارهایی جهت رفع موانع موجود به منظور تسریع در پیشرفت پروژه مطرح گردید .