صبح امروز جلسه ایی در خصوص هم فکری و راهکار در پیشرفت پروژه های الویت دار یک و دو شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی با حضور مهندس جاوید علیزاده رئیس هیات مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت ،مهندسین و عوامل اجرایی مجموعه برگزار گردید .در این اتاق فکر که به مدت ۲ ساعت طول کشید پیگیری در اجرای هر چه سریعتر پروژه های الویت دار صورت گرفت .