جلسات مستمر در خصوص بررسی وحل موانع و مشکلات پیش روی پروژه های او لویت دار وزارت بهداشت و درمان امروز در شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز برگزار شد .