به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی مراحل اجرایی پروژه بیمارستانی ۶۴ تختخوابی عجب شیر رو به پایان می باشد و به زودی آماده تحویل به دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی می گردد . مساحت زمین این طرح ۸۹۰۷ متر مربع  و داری بخشهای اورژانس – رایولوژی – آزمایشگاه – اتاق عمل – NICU -LDR – استریل – بخش دیالیز – درمانگاه داخلی – بستری زنان – بستری کودکان – بخش CCU – بخش ICU – بستری جراحی – بستری داخلی می باشد .