چهارشنبه ۱۶ شهریور بازدید کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به اتفاق نمایندگان شرکت مادر تخصصی و دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت بررسی پیشرفت پروژه ۷۰۰ تختخوابی قزوین و سرعت بخشیدن به تخصیص اعتبارات به منظور افزایش سرعت عملیات اجرایی.