پنجشنبه ۶مرداد دکتر عین الهی وربر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه از پروژه بیمارسنانی ۱۵۰ تختخوابی شهرستان رزن در استان همدان بازدید کردند