بازدید مدیرعامل و معاونین شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و فرماندار محترم شهرستان تنکابن از بیمارستان در دست ساخت تنکابن

جناب آقای مهندس احمری مدیر عامل شرکت، مهندس عباسی معاون فنی و اجرایی و سایر مدیران اجرایی شرکت ساخت و تجهیز از روند اجرایی بیمارستان در دست ساخت تنکابن بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که فرماندار محترم شهرستان تنکابن نیز حضور داشتند از روند اجرایی و پیشرفت پروژه بازدید به عل آوردند و همچنین طی جلسه ای با حضور مشاور و پیمانکار پروژه فوق، مشکلات پروژه، موانع اجرایی و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس احمری ضمن تاکید بر حمایت همه دستگاه های اجرایی ذیربط استانی، دست اندرکاران و مسئولان شهرستان تنکابن خواستارمرتفع نمودن مسائل و تسریع در روند اجرایی گردید.