یکشنبه ۲۷ آذر مهندس مجید احمری مدیر عامل به اتفاق مهندس علوی صدر و مهندس منصوری از اجرای مراحل پایانی پروژه بیمارستانی رازی قائمشهر بازدید کردند در این دیدار برنامه زمانبندی شده ایی برای راه اندازی و افتتاح پروژه با حضور مدیر عامل پیمانکار و مشاور صورت پذیرفت .