معاونین و مدیران شرکت

معاونت فنی و اجرایی

مهندس جاوید علیزاده

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

سعید علوی صدر – معاون برنامه ریزی و مهندسی

شـرح وظایف و ماموریتهای معاونت برنامه‌ریزی و مهندسی
شـرح وظایف و ماموریتهای اداره کل امور مهندسی، فناوری و تجهیزات پزشکی
شـرح وظایف و ماموریتهای واحد کنترل و ارزیابی پروژه
شـرح وظایف و ماموریتهای معاونت برنامه‌ریزی و مهندسی
 • هماهنگی وهدایت کلیه فعالیت‌ها و وظائف مربوط به هریک از ادارات کل تحت سرپرستی.
 •     تصمیم گیری درخصوص اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌های سازمان دراجرای پروژه‌ها.
 •     نظارت و حصول اطمینان از حسن اجرای امور درسطح ادارات کل تحت سرپرستی.
 •     نظارت عالیه برای رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
 •     نظارت بر تهیه و ابلاغ شرح خدمات فنی‌، مهندسی و برنامه‌ریزی بر مبنای سیاست‌ها و خط مشی‌های موجود .
 •     نظارت و هدایت امور مربوط به بررسی و نحوه انجام تغییر مشخصات فنی طرح‌ها.
 •     نظارت بر امور تائید صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و رعایت دستورالعمل‌های صادره.
 •     برنامه‌ریزی و نظارت بر امر تعیین بودجه سازمان و مبادله موافقتنامه‌ها و کنترل فعالیت‌های مربوطه .
 •     ارتقاء کیفیت معماری از طریق الگو سازی و محقق نمودن آثار معماری ایرانی و اسلامی در طراحی .
 •     هماهنگی و نظارت  به منظور ساماندهی و افزایش تعاملات با مراجع علمی، دانشگاه‌ها ومراکز تحقیقاتی  با هدف شناسایی وبکارگیری موثر فن آوری‌های نوین در پروژه‌های شرکت.
شـرح وظایف و ماموریتهای اداره کل امور مهندسی، فناوری و تجهیزات پزشکی
 • مطالعه و بررسی به منظور تعیین ابعاد و مشخصات زمین مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های ساختمانی و تاسیساتی و ابلاغ آنها.
 • نظارت و هماهنگی درتهیه و ابلاغ بخشنامه‌های فنی و اجرائی متناسب با شرایط و امکانات محلی و نظارت بر اجرای آنها .
 • بررسی صلاحیت فنی و حرفه‌ای مهندسین مشاور برای تهیه طرح‌های فاز یک و دو و اظهارنظر در خصوص حق الزحمه مطالعات با توجه به موافقت‌نامه‌ها و شرایط قراردادهای مهندسین مشاور .
 • شرکت در جلسات هماهنگی و توجیهی با مشاورین طراح فاز یک و دو پروژه‌های سازمان و ارائه نظرات تخصصی در ارتباط با مسائل و  موضوعات مطروحه
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و انجام خدمات فاز یک و دو و بررسی و احصاء مشکلات و ایرادات طرح‌ها و پروژه‌های تهیه شده توسط مشاور و انجام پیگیری های لازم به منظور رفع آنها  .
 • نظارت و پیگیری در تصویب طرح‌های فاز‌های یک و دو براساس اصول و معیارهای مربوطه .
 • نظارت بر اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مصوب و درحال اجراء به منظور انطباق اقدامات با نقشه‌ها و مشخصات فنی ابلاغی به مجریان .
 • بررسی گزارشات پیشرفت فیزیکی مطالعاتی پروژه‌های دردست اجراء و اعلام آن به واحدها ومسئولین ذیربط.
 • بررسی و پیشنهاد تغییر مشخصات فنی طرح‌های مصوب براساس شرایط به وجودآمده در حین اجراء .
 • نظارت براستقرار آرشیو فنی به منظور ضبط و نگهداری نقشه‌های فاز یک و دو پروژه‌های شرکت .
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص تامین اعتبارات لازم برای انجام مطالعات پروژه‌ها وانجام پیگیری‌های لازم به منظور تخصیص آن .
 • بررسی و اعلام پاسخ به استعلام‌های واصله از ناظرین و مجریان طرح‌ها و پروژه‌های تفویض شده در ارتباط با وظایف اداره کل .
 • شرکت در جلسات  کمیسیون راهبری، هماهنگی با بهره بردن پروژه ها، انتخاب مشاور و پیمانکار، کمیته اجرایی و اعلام نظر درخصوص مسائل مطروحه در چارچوب وظایف.
 • معرفی نماینده جهت شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی .
 • برگزاری جلسات کمیته قیمت جدید و انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته مزبور.
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی درجهت برقراری ارتباطات با مراجع علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با هدف شناسایی و بکارگیری موثر فن آوری‌های نوین در پروژه‌های شرکت .
 • انجام بررسی‌های لازم در جهت فراگیر نمودن یافته‌های مطالعاتی در زمینه فن‌آوری نوین در فعالیت‌های شرکت.
 • نظارت در استقرار فن‌آوری های نوین متناسب با فعالیت‌ها و وظایف سازمان.
 • هماهنگی با واحدهای ذیربط درجهت تأمین اعتبار و امکانات لازم برای اجرای برنامه‌های فن‌آوری‌های نوین در شرکت.
 • انجام برسی‌های لازم در خصوص انتخاب پیمانکاران مناسب و متخصص برای اجرای طرح‌های توسعه فن‌آوری‌های نوین  و نظارت برعملکرد آنها .
 • برنامه ریزی به منظورارائه خدمات فنی و مهندسی برای ارتقاء کیفیت طراحی و اجرا پروژه‌های ملی و استانی.
 • نظارت بر استقرار بانک اطلاعات فنی مصالح، تجهیزات و ادوات مورد استفاده در پروژه‌ها .
 • نظارت وکنترل کیفیت ساخت و ساز‌ها و به منظور رعایت استانداردها و ضوابط مربوط به ساختمان‌ها و تاسیسات در پروژه‌های اجرایی شرکت.
 • مراقبت مستمر برچگونگی گردش کار و نحوه انجام امور در حوزه  تحت سرپرستی.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت تسهیل در فعالیت عناصر اجرایی و بهبود جریان امور .
 • فراهم آوردن موجبات هماهنگی و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد تحت سرپرستی.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست‌های کلی و دستورالعمل‌های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور جاری.
 • تأیید و امضاء مکاتبات و فرم‌های مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف فوق الذکر و مقررات سازمان .
شـرح وظایف و ماموریتهای واحد کنترل و ارزیابی پروژه
 • نظارت برتهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت شرکت و همکاری و مشارکت در تدوین برنامه‌های بلندمدت با توجه به سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده.
 • انجام پیگیری‌های لازم به منظور تصویب و ابلاغ شاخص‌ها، ضوابط، معیارها، زمان بندی و اولویت بندی و نحوه اجرای برنامه‌ها وطرح‌ها و پروژه‌های شرکت.
 • نظارت برتلفیق برنامه‌های ارائه شده ازسوی معاونت‌ها و واحدهای اجرایی در جهت تهیه و تدوین برنامه‌های کلی شرکت .
 • ابلاغ برنامه‌های تصویب شده به واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای آن و اصلاح و بازنگری در طرح‌ها و برنامه‌های دردست اجرا .
 • بررسی موانع و مشکلات احتمالی و شناسائی عوامل بازدارنده دراجرای برنامه‌های مصوب و ارائه راه‌های برون رفت ازآن .
 • تهیه و تنظیم گزارشات کمی و تحلیلی در خصوص پیشرفت پروژه‌ها و ارائه آن به مقامات ما فوق
 • تهیه و تنظیم نامه‌های کنترلی به پیمانکاران، مشاوران و واحدهای اجرایی شرکت
 • برگزاری جلسات کنترلی با مدیریت‌های مرتبط داخل شرکت و همچنین پیمانکاران و مشاوران جهت بررسی تأخیرات و ارائه راهکار جهت جبران آن‌ها
 • برنامه ریزی درجهت تدوین و ارائه روش‌های مناسب جهت کنترل روند اجرا یی برنامه‌های مصوب و نظارت بر اجرای آن .
 • انجام اصلاحات موردنیاز در برنامه‌های مصوب براساس انحراف‌های موجود در عملکرد شاخص‌های کمی و کیفی برنامه‌ها و تغییرات در سیاست‌های ابلاغی .
 • نظارت در تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های لازم درخصوص نحوه تنظیم بودجه سالیانه وابلاغ آن به معاونت‌ها و واحدهای مربوطه.
 • بررسی بودجه پیشنهادی سالیانه واصله از سوی معاونت‌ها و واحدها.
 • برنامه ریزی و نظارت بر تلفیق و تنظیم بودجه شرکت و ارائه آن جهت تصویب مقامات و مراجع ذیصلاح .
 • ابلاغ بودجه مصوب به واحدها‌ و نظارت بر اجرای آن در کلیه مراحل.
 • برنامه‌ریزی به منظورتنظیم نهائی اصلاحیه و متمم بودجه سالیانه و انجام پیگیری‌های  لازم در به تصویب رساندن آن .
 • نظارت بر تهیه طرح‌ها و مدل‌های جمع آوری، نگهداری، استخراج و بهنگام سازی آمار و اطلاعات موردنیاز.
 • برنامه ریزی و نظارت بر تولید، جمع آوری، طبقه بندی، پردازش و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز واحدها .
 • نظارت در گردآوری، دسته بندی آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات تحلیلی در ارتباط با طرح ها و پروژه‌های دردست اجرا .
 • هماهنگی در  ارائه خدمات آماری و اطلاعاتی به کلیه واحدها براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب .
 • نظارت بر تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی عملکرد واحدهای اجرایی در خصوص پیشرفت برنامه‌ها و شاخص‌های تعیین شده در برنامه‌های مصوب
 • نظارت و هماهنگی در تدوین و استقرار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه‌های شرکت
 • برنامه ریزی به منظور استقرارسیستم جامع اطلاعات مدیریت و کنترل پروژه در سطوح مختلف و سیستم‌های عملیاتی در شرکت .
 • مراقبت مستمر برچگونگی گردش کار و نحوه انجام امور در حوزه  تحت سرپرستی
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تأمین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت تسهیل در فعالیت عناصر اجرایی و بهبود جریان امور .
 • فراهم آوردن موجبات هماهنگی و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد تحت سرپرستی.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست‌های کلی و دستورالعمل‌های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور جاری.
 • تأیید و امضاء مکاتبات و فرم‌های مربوطه.
 • انجام سایر محوله در چارچوب وظایف فوق الذکر و مقررات سازمان.

معاونت فنی و اجرایی

جاوید علیزاده – معاون فنی و اجرایی

شـرح وظایف و ماموریتهای معاونت فنی و اجرایی
شـرح وظایف و ماموریتهای اداره کل اجری طرح‌های ملی
شـرح وظایف و ماموریتهای واحد پیمان و رسیدگی
شـرح وظایف و ماموریتهای معاونت فنی و اجرایی
 • هماهنگی وهدایت کلیه فعالیت‌ها و وظائف مربوط به هریک از ادارات کل تحت سرپرستی.
 • هماهنگی وپیگیری درخصوص تحقق اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت دراجرای پروژه‌ها.
 • نظارت وحصول اطمینان از حسن اجرای امور درسطح ادارات کل تحت سرپرستی .
 • نظارت عالیه بر حسن اجرای پروژه های‌ملی شرکت در سطح کشور.
 • نظارت و کنترل بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های فنی و اجرایی .
 • ایجاد هماهنگی لازم به منظور برنامه ریزی و نظارت بر حسن ارتباط واحدهای عملیاتی متناظر مستقر در ادارات کل وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی.
 • نظارت بر تحویل موقت و قطعی پروژه‌ها .
 • تشکیل کمیسیون‌های فنی و تخصصی و سایر کمیسیون‌های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون‌های مذکور.
 • نظارت برحسن اجرای مطلوب قراردادها و حصول اطمینان از انجام به موقع تعهدات قراردادی شرکت و اعلام به موقع اشکالات و اصلاحات مربوطه و پیگیری لازم در جهت تحقق تعهدات شرکت.
 • بررسی و کنترل مستمر چگونگی اجرای مفاد قرارداد و مسائل حقوقی مرتبط با امور فنی و اجرایی قراردادها و توافقنامه‌های در دست اقدام شرکت.
 • بازدیدهای دوره ای و مستمر از نحوه اجرای عملیات در پروژه‌های در دست اجرا و حصول اطمینان از رعایت اصول و مقررات فنی و ایمنی کار و رعایت مشخصات  فنی عمومی و خصوصی مندرج در قراردادهای  شرکت.
شـرح وظایف و ماموریتهای اداره کل اجری طرح‌های ملی
 • مطالعه وبررسی‌های مستمر به منظور آگاهی از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها ، استانداردها و معیارهای فنی و اجرایی پروژه‌ها و طرح ها.
 • برنامه‌ریزی به منظورارزیابی مستمر طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه و ارائه بازخوردهای مناسب و به موقع از تنگناهای موجود و انجام  اقدامات و پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات موجود.
 • نظارت بر رعایت اصول ضوابط ومعیارهای کیفی در زمینه فنی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های دردست اجرای تحت پوشش درچارچوب نظام کیفیت مربوطه.
 • نظارت و کنترل بر اجرای پروژه‌های مصوب به منظور رعایت مشخصات فنی در چارچوب نظام فنی و اجرائی کشور و اعمال سیاست‌های سازمان و اعتبارات مصوب.
 • نظارت و کنترل بر اجرای قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران به منظور رعایت کلیه جزئیات اجرایی و مشخصات فنی طرح‌ها و پروژه ها.
 • همکاری و هماهنگی با اداره کل مهندسی و فن‌آوری های نوین در رابطه با انتخاب زمین مناسب جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های.
 • همکاری و مشارکت با اداره کل پیمان و رسیدگی.
 • نظارت مستمر و هماهنگی در ارزیابی و بررسی صلاحیت فنی و مالی  پیمانکاران و مشاوران.
 • شرکت در جلسات مناقصه برای انتخاب پیمانکار و جلسات کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه‌ها.
 • نظارت بر اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها توسط  مشاورین و پیمانکاران درجهت حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها مطابق با مفاد قراردادهای منعقده .
 • هماهنگی با ادراه بودجه و کنترل پروژه در رابطه با ارائه گزارشات و مستندات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌ها.
 • صدور دستور پرداحت کلیه صورت وضعیت‌های کارکرد و تعدیل پروژه‌ها و طرح‌ها پس از تأیید مشاور و کارشناس پروژه .
 • بررسی قیمت‌های ارائه شده توسط پیمانکاران و مشاوران و اعلام نتایج حاصل به کمیته قیمت جدید .
 • نظارت و هماهنگی در تنظیم و ارائه گزارشات عملکرد مالی پروژه‌ها و اعلام نیاز اعتباری پروژه‌ها به واحدهای مربوطه جهت تهیه مصوبات و تأمین اعتبار موردنیاز .
 • برگزاری جلسات هماهنگی با پیمانکاران و مشاوران طرح‌ها و پروژه‌های دردست اجرا جهت بررسی  مشکلات آنها .
 • اهتمام در ارایه راهکارها و سازوکارهای نوآورانه در جهت بهبود عملکرد کارکنان واحد و ارتقا کمی و کیفی وظایف محوله به آنها و نظارت بر مستند سازی فرآیندها و عملیات ساخت و ساز پروژه های شرکت
 • نظارت بر آرشیو و نگهداری از کلیه نقشه‌ها، مستندات و مدارک مربوط به پروژه‌ها و طرح‌های ویژه .
 • بازدیدها و ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌های دردست اجرا به صورت برنامه‌ای و موردی و حل مشکلات احتمالی یا انتقال آنها به مسئولین ذیربط شرکت  و انجام پیگیری‌های لازم به منظور رفع آنها .
 • مراقبت مستمر برچگونگی گردش کار و نحوه انجام امور در حوزه  تحت سرپرستی.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت تسهیل در فعالیت عناصر اجرایی و بهبود جریان امور .
 • فراهم آوردن موجبات هماهنگی و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد تحت سرپرستی.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست‌های کلی و دستورالعمل‌های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور جاری.
 • تأیید و امضاء مکاتبات و فرم‌های مربوطه.
 • همکاری و مشارکت فعال در گردآوری ، دسته بندی آمار و اطلاعات مورد نیاز در راستای انجام وظایف محوله و ارائه گزارشات تحلیلی در ارتباط با وظایف و طرح‌ها و پروژه‌های دردست اجراء.
 • انجام سایر محوله در چارچوب وظایف فوق الذکر و مقررات شرکت
شـرح وظایف و ماموریتهای واحد پیمان و رسیدگی
 • هدایت و راهبری امور مربوط به انتخاب پیمانکاران و مهندسین مشاور برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سازمان.
 • هدایت و راهبری بررسی اسناد و مدارک قراردادهای تنظیمی و انجام تشریفات مبادله و توزیع قراردادها.
 • بررسی پیشنهادات پیمانکاران و مشاوران در مورد تمدید یا تغییر مدت قراردادها و ابلاغ آن به آنها پس از تأیید مدیرعامل .
 • نظارت و پیگیری در جهت کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح در رابطه با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رابطه با امور پیمان و رسیدگی
 • برنامه ریزی و نظارت برتهیه دستورالعمل‌های مربوط به نحوه تهیه مدارک مورد نیاز جهت صورت وضعیت‌های موقت و قطعی
 • نظارت بر رسیدگی به صورت وضعیت های قطعی پیمانکاران و  مهندسین مشاور  و حسب مورد صورت وضعیت‌های موقت .
 • نظارت در تنظیم صورتحساب تاخیر در عملیات پیمان و بررسی درخواست‌های تعلیق پیمان، فسخ پیمان و خاتمه پیمان.
 • برگزاری جلسات مناقصات،  بررسی قراردادها طبق قانون مناقصات .
 • برگزاری جلسات موضوع مفاد ماده  ۴۷ و۵۳ شرایط عمومی پیمان در خصوص پروژه‌های در دست اجرای سازمان .
 • همکاری با مراجع ذیصلاح جهت تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با شرایط عمومی پیمان و قوانین مرتبط .
 • برگزاری مناقصه خرید و مبادله قرارداد جهت تهیه تجهیزات در تعهد کارفرما.
 • شرکت در جلسات کمیته بررسی و تصویب قیمت کارهای جدید پروژه‌های شرکت .
 • راهبری فعالیت‌های ارجاع شده و تقسیم کار بین واحدها و کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی لازم برای حسن انجام وظایف محوله
 • هماهنگی چگونگی گردش کار و نحوه انجام امور در حوزه سرپرستی .
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تأمین منابع و امکانات مورد نیاز کارکنان جهت بهره وری مناسب.
 • انجام ارزشیابی از فعالیت کارکنان براساس سیاست‌های کلی و دستورالعمل‌های صادره و تدابیر خاص مدیریتی .
 • ارائه گزارشات ادواری و موردی از وضعیت امور در واحد ذیربط و یا تکالیف اختصاصی به مقامات مافوق .
 • اعلام نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده به مقامات مافوق و یا انجام مشاوره در امور تخصصی با مقامات مزبور در انجام امور .
 • شرکت در کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، هیئت‌ها، سمینارها، گردهمایی ها و جلسات مختلف در ارتباط با هدف محوله و یا طبق دستور مقامات مافوق
 • بررسی‌، تشخیص و تعیین نیازهای پرسنلی‌، آموزشی و تجهیزاتی دفتر و انجام پیگیری‌های لازم برای تامین آنها .
 •  امضاء مکاتبات در راستای وظایف محوله و براساس اختیارات تفویض شده   .
 • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب وظایف فوق الذکر.

مدیریت امور مالی و ذیحسابی

علی سمیعی  – مدیر امور مالی و ذیحسابی

شـرح وظایف و ماموریتهای مدیریت امور مالی و ذیحسابی
شـرح وظایف و ماموریتهای مدیریت امور مالی و ذیحسابی
 • برنامه‌ریزی و نظارت به منظور وصول به موقع درآمدها اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی.
 •   نظارت و انجام پیگیری‌های لازم در جهت تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات و تطبیق آن با برنامه‌ها،فصول و عملیات بودجه جاری و هزینه‌‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
 •   برنامه‌ریزی جهت پرداخت‌های قطعی و غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
 •   نظارت بر انجام عملیات ارزی مورد نیاز سازمان و کنترل حساب‌های ارزی با هماهنگی واحدهای ذیربط و ارایه گزارش‌های لازم به مبادی مربوطه.
 •   مدیریت وجوه نقد و برنامه‌ریزی جهت وصول و تمرکز وجوه مصرف نشده واحدها.
 •   نظارت بر افتتاح و انسداد حساب‌های بانکی مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی.
 • نظارت و کنترل بر تنظیم حساب‌ها در چارچوب اعتبارات جاری و هزینه‌ای و در انطباق با قوانین و مقررات مالی کشور، قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوطه.
 •   انجام فعالیت‌های مربوطه به ثبت و نگهداری، تنظیم و تفکیک دفاتر حسابداری، ضبط و تنظیم پرونده‌های مالی و سایر عملیات مربوطه به دریافت، ارسال و بایگانی اسناد و مدارک مالی.
 •   نگهداری حساب ‌بودجه جاری و هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دریافتی ‌های سایر منابع و اعتبار ابلاغی.
 •   رسیدگی و نگهداری ضمانت‌نامه‌ها و مراقبت در تمدید آنها در سر رسیدهای مقرر.
 •   دریافت ضمانت‌نامه و سپرده قانونی پیمانکاران و مهندسین مشاور برای قراردادهای منعقده.
 •   اتخاذ تمهیدات لازم جهت کنترل اموال و دارایی‌های سازمان و ارایه گزارشات لازم به مراجع ذیریط.
 •   تعامل موثر و مستمر با مراجع نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و ذارایی، بازرسی کل کشور و سایر سازمان‌ها و واحدهای نظارتی درون و برون سازمانی.
 •   جمع دارای اموال و دارایی‌ها و نظارت بر حفظ اموال و دارایی‌ها.
 • بسترسازی لازم جهت گردآوری قوانین، مقررات، ضوابط و تصویب نامه‌های عمومی مالی و مالیاتی کشور
 •   تفویض و واگذاری بخشی از اختیارات و مسئولیت‌های تعیین شده به عاملین ذیحساب و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق موارد تفویض شده مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب در صورت لزوم.
 •   انجام نظارت‌های مالی از طریق دریافت گزارش‌های مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.
 • همکاری با واحدهای حسابرسی قانونی شرکت حسب مورد.
 •   نظارت بر تهیه و تدوین پیش‌نویس کلیه گزارشات‌، ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌های مورد نیاز و ارایه آنها به مقامات مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله در حدود وظایف و اختیارات مربوط.

مدیریت امور اداری

ارسلان ازهاری – مدیر امور اداری

شـرح وظایف و ماموریتهای مدیریت امور اداری
شـرح وظایف و ماموریتهای مدیریت امور اداری
 •  بررسی مستمر تشکیلات مورد عمل شرکت، پیشنهاد تغییرات لازم به منظور حفظ کیفیت ساختار .
 • انجام امور استخدامی سازمان در چهارچوب برنامه‌ریزی نیروی انسانی، تشکیلات و مقررات استخدامی مصوب .
 • بررسی و تعیین نیازهای آموزشی با هماهنگی کمیته راهبری آموزش.
 • انجام برنامه‌ریزی‌های مختلف آموزشی به منظور اعتلای توان و ظرفیت تخصصی و فنی و اداری کارکنان شرکت و همکاری با موسسات و مراکز آموزشی با هماهنگی کمیته راهبری آموزش .
 • بکارگیری مستمر تکنیک‌ها والگوهای نوین در بهبود سیستم‌ها وروشهای کاری شرکت.
 • رعایت الگوها و استانداردهای لازم بمنظور بهره گیری مطلوب از فضاهای مناسب کاری در سازمان.
 • بررسی نیازمندی‌های رفاهی کارکنان و تهیه طرح‌های لازم با همکاری کمیته رفاه و صرفه جویی و ارائه به مدیرعامل شرکت .
 • اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مقررات حقوق و دستمزد و ارائه پیشنهادات لازم در زمینه جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر .
 • ایجاد بانک اطلاعات و آمار نیروی انسانی و تهیه گزارشات لازم .
 • نگهداری ساختمان و تاسیسات، تهیه و تدارک ملزومات و وسایل اداری و ارائه خدمات پشتیبانی .
 • نظارت بر کنترل حضور و غیاب، ورود و خروج کارکنان .
 • تثبیت، استانداردسازی و بهینه سازی فرم‌های اطلاعات اداری مورد استفاده درداخل و یا خارج از شرکت  .
 • اداره امور دبیرخانه مرکزی سازمان و اعمال روش‌های مناسب بایگانی، اداره امور دریافت، توزیع ، ارسال و مراسلات، چاپ وتکثیر .
 • نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های واحدهای تابعه
 • تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط
 • نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی شرکت
 • تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر اجرای طرح های مزبور
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و ارائه پیشنهادهای لازم
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه
 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل طبقه بندی مشاغل و …
 •  تهیه شرح وظائف پست‌های سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط

مدیریت امور حقوقی

ارسلان ازهاری – مدیر امور حقوقی

شـرح وظایف و ماموریتهای مدیریت امور حقوقی
شـرح وظایف و ماموریتهای مدیریت امور حقوقی
 • تدوین خط مشی‌ها، راهبردها وبرنامه‌های اداره حقوی
 • اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه امور حقوقی
 • هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌ها و وظایف مربوط به هریک از واحدهای تحت سرپرستی
 • سیاست گذاری، راهبری واجرای برنامه‌های مصوب در امور حقوقی
 • انجام سایر امور محوله در حدود وظایف و اختیارات مربوط
فهرست
با تشکـر از اعتمــاد شمـــا ...
ایــمیل شمـــا در ســــایت ثـــبت شـــد ...
پس از عضویت نیز می توانید در صورت تمایل اشتراک خود را لغو کنید
عضویت در خبرنامه :
ISMS-ITIL-COBIT-PENTEST-ISO20000-ISO27001
محسن غفاری
مدیر عامل
لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات / فوق لیسانس MBA
ISMS-ITIL-COBIT-PENTEST-ISO20000-ISO27001
 • بیش از 15 سال سابقه تخصصی و مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات و مدیر پروژه بیش از 100 پروژه مدیریت فاوا
 • سابقه مشاوره، ممیزی و تدریس در زیرمجموعه های وزارت نفت، نیرو، دفاع، صنعت و معدن ، صنعت پزشکی، بانک ها و ...
 • سر ممیز پنج CB بین المللی در حوزه مدیریت و IT
 • تائيد صلاحيت "موسسه استاندارد و مركز تحقيقات صنعتي ايران"
 • تائيد صلاحيت " وزارت ICT ( سازمان فناوری اطلاعات ایران)" و " مرکز افتا ریاست جمهوری" در مشاوره و آموزش مدیریت فاوا
 • تائيد صلاحيت امور کارکنان دولت "سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور" در آموزش دوره های ITIL ، COBIT و ISMS
 • تائید صلاحیت "مجمع متخصصین ایران" ، "انجمن بین المللی اعتباردهی IAF " ، " انجمن کنترل و ممیزی سیستم ها ISACA " آمریکا
 • سر ارزیاب اجلاس های سالانه: مدیر شایسته ملی، کارآفرین برتر ، برند برتر ملی ، جایزه بزرگ اختراعات ، خوارزمی ، EFQM
 • مدیر کمیته علمی و فنی همایش و نمایشگاه تخصصی امنیت بانکداری الکترونیک کشور.
 • مدیر علمی همایش بین المللی امنیت پایدار با رویکرد ارتقاء دولت الکترونیک کشور
 • دارای مدرک بین المللی Cobit 5 از ISACA آمریکا
 • دارای مدرک بین المللی ITIL v3 از APMG
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO/IEC27001:2005- ISMS از BSI انگلستان و DNV نروژ
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO/IEC20000 از BSI انگلستان
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO9001:2008 - QMS از DNV نروژ
با عضویت در خبرنامه ایمیلی سایت از آخرین اخبار زودتر از همه با خبر شوید
ایمیــل خـــود را وارد نمـــائید
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد. همچنین در کنار این همایش، فضای نمایشگاهی جهت ارائه تازه ترین راه کارها و دستاوردهای فناوری اطلاعات ارائه خواهد شد. شرکت امن نگر سامان با حضور در نمایشگاه بانکداری الکترونیک، تازه ترین راه کارهای حوزه مدیریت و امنیت فناوری اطلاعات را ارائه می نماید. و جهت بازدید از غرفه شرکت، دعوت به عمل می آورد.
دستاوردهای شرکت امن نگر سامان :
• خدمات و راهکارهای حسابرسی فناوری اطلاعات در کسب و کار مالی بانکی SGRC
• خدمات راهبری و حاکمیت فناوری اطلاعات COBIT5
• خدمات راهبری سرمایه گذاری و مدیریت ارزش در فناوری اطلاعات VAL IT ، TVO
• خدمات مدیریت سرویس فناوری اطلاعات ITIL v3
• خدمات مدیریت ریسک فناوری اطلاعات و انطباق
• خدمات برنامه ریزی راهبردی و معماری فناوری اطلاعات
• راه کارهای نرم افزاری مدیریت سرویس فناوری اطلاعات ITSM
زمان : 2 و 3 بهمن ماه 1396 ، مکان : مرکز همایش های بین المللی برج میلاد غرفه : G35
• خدمات راهبری ، ارزیابی و پشتیبانی امنیت فناوری اطلاعات
• خدمات ارزیاب امنیتی و آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی سرویس های موبایل
• خدمات و راهکارهای SOC و Csirt
• راهکارهای نوین امنیتی در بانک ها
• خدمات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS ، ISO/IEC 27001:2013
شرکت امن نگر سامان در راستای اهداف کلان و سند چشم انداز توسعه صنعت نفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اسپانسر اصلی در ششمین همایش و نمایشگاه Petro ICT حضور دارد. این کنفرانس و نمایشگاه با هدف شناخت و ارزیابی دستاوردها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه توانمندي‌ هاي موجود و نیز بررسی چالش های فراروی توسعه بهره گیری از این فناوری ها در روزهای 26 و 27 دی ماه ، برگزار می گردد.
عضویت در خبرنامه :
شرکت امن نگر سامان بعنوان اسپانسر همایش، سخنرانیهایی با محورهای زیر برگزار مینماید :
• محوریت حاکمیت و راهبری فناوری اطلاعات در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی روز 26 ام ساعت 11 ، روز 27 ام ساعت 9.30
• محوریت راهکارهای امنیتی سامانه های رایانش ابری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز 27 ام ساعت 13.30
• محوریت مدیریت ریسک و حاکمیت فناوری اطلاعات روز 27 ام ساعت 13.30
• محوریت راهکارهای مرکز عملیات امنیت بومی شده صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز 26 ام ساعت 11.30
در حین سخنرانی انتقال تجربیات شرکت امن نگر سامان در سازمانهای زیر مجموعه نفت نیز مد نظر قرار خواهد گرفت در کنار این همایش، نمایشگاهی جهت ارائه تازه ترین راهکارها ، خدمات و محصولات صنعت نفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار میگردد که شرکت امن نگر سامان در این نمایشگاه تازه ترین دستاوردها و راهکارهای این مجموعه را در معرض دید شرکت کنندگان محترم قرار خواهد داد.
همچنین شرکت امن نگر سامان برای بازدید کنندگان غرفه این شرکت خدمات ویژه ای در نظر گرفته است از قبیل :
• اهدای هدایایی جهت یادبود در غرفه نمایشگاه
• ارائه متدولوژی برخی خدمات مورد درخواست بصورت مکتوب
• ارائه تسهیلات ویژه جهت اجرای پروژه های درخواستی مشتریان محترم که در نمایشگاه درخواست خود را در فرمهای ارائه شده ثبت مینمایند
وعده ما ششمین همایش و نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی Petro ICT
مکان : ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی ، سالن همایشهای بین المللی