فراخوان استخدام

فصل

عنوان

صفحه

 

شرایط و ضوابط

۱- تعاریف

۲

۲- شرایط پذیرش داوطلبان

۲-۱) شرایط عمومی استخدام

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

۲-۲) شرایط اختصاصی استخدام

۱. ۲-۲-۱) شرایط سنی داوطلبان

۲ الی ۴

۳- مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام

تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز

۴

۴- ثبت نام

۴-۱) اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی

۴-۲) تاریخ  ثبت نام

۴ الی ۵

۵- زمان دعوت به مصاحبه

۶

۶-امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آنها

۶

۷- جدول شرح مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز

۶

                                       فهرست مندرجات دفترچه راهنما

مقدمه

با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان متقاضی استخدام قراردادی کار معین ،شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۱۳۶۸۳۹۹ مورخ ۷/۶/۹۶ سازمان اداری استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه استخدامی برای رشته ­های شغلی مشخص شده به شرح شرایط و ضوابط زیر به صورت قرارداد انجام کار معین  (مشخص) استخدام نماید.

 • تعاریف

مفاهیم برخی از اصطلاح­هایی که در این دفترچه به کار رفته است به شرح زیر می­باشد:

موسسه: به شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور، تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اطلاق می­شود که با توجه به اهداف و برنامه ­های آتی خود نسبت به رفع نیازهای نیروی انسانی خود، اقدام به استخدام می­نماید

دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه­ ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت­های دولتی و کلیه دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران،سازمان تامین اجتماعی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک­ها و بیمه ­های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می­شوند.

 • شرایط پذیرش داوطلبان

۲-۱- شرایط عمومی استخدام:

 1. داشتن تابعیت ایران
 2. تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی(ویژه آقایان)
 5. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
 6. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر(موثر کیفری)
 7. داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند (طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه طب کار موسسه و شرکت های طب کار دارای مجوز قانونی ) 

۲-۲- شرایط اختصاصی استخدام:

 • شرایط سنی داوطلبان:
 • داشتن حداقل ۲۰سال و حداکثر ۴۰ سال سن تمام.
 • ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا، ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎن ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺎرت و ﺑﺎﻻﺗﺮ، ازﺷﺮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ۲۵درﺻﺪ و۵ درصد در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ موارد ذیل ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻏﻴﺮاﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
 • ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ: – ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻨﺞ سال
 • داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ نموده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ رزﻣﻨﺪﮔﺎن داوﻃﻠﺐ در اﺛﺮ ﻣﺠﺮوﺣﻴﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ
 • ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﺿﺮورت
 • داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ  ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﻛﺮ ﻧﺎم  اﺳﺖ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﻲ و ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﺑﻮدﺟﻪ و ﻛﻤﻚ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ آن ﻫﺎی از ﺗﺎرﻳﺦ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل  داشته اﻧﺪ به  ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ آن ﻫﺎ.
 • ﻣﻼک ﻋﻤﻞ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از تحصیل وکارت پایان خدمت، آﺧﺮﻳﻦ روز ثبت  ﻧﺎم می ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼک زﻣﺎن ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ می  ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد، اوﻟﻴﻦ روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم میﺑﺎﺷد.

۳- مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام:

صرفاً داوطلبانی می­توانند در این فراخوان ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند:

 

 • مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی
 • کارت ملی
 • شناسنامه عکس دار
 • کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
 • لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد مرتبط با شغل مورد تقاضا با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت.) شغل حسابدار)

۴- ثبت نام

۴-۱) اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی:

۱- تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی(تقاضانامه ثبت نام)؛

۲- ارسال فایل عکس اسکن شده؛ داوطلب می­بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را بر اساس شرایط ذیل آماده و از طریق سامانه آزمون ارسال نماید:            

 • عکس ۴×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).
 • حجم عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG ،JPEG،PNG باشد.
 • اندازه عکس اسکن شده حداکثر باید۱۰۰ کیلو بایت باشد.
 • تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
 • عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
 • حاشیه­ های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
 • حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تذکر: اسکن عکس از روی کارت­های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و…..) قابل قبول نمی­باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تذکر مهم: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در فراخوان از وی سلب می­گردد. با توجه به مشکلات به وجود آمده در فراخوان های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی­نت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید می­گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت­ها انجام می­دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت­نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴-۲) تاریخ ثبت نام:

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان واجد شرایط می‌بایست به سایت شرکت به نشانی www.behmadco.ir مراجعه و به صورت الکترونیکی نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

– لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمی‌گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

— به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- زمان دعوت به مصاحبه

بعد از اتمام مهلت ثبت نام ،زمان دعوت به مصاحبه ۳۰ روز کاری می باشد که براساس ترتیب رشته شغلی بصورت تلفنی با داوطلبین اطلاع رسانی خواهد شد.

به مراجعات حضوری و تماس های تلفنی به هیچ عنوان پاسخ داده نمی شود.

بهمراه داشتن یک پوشه حاوی اصل مدارک پیوست شده و یک نسخه کپی در روز مصاحبه الزامی می باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در زمان ثبت نام جهت راهنمایی با شماره تلفن ۸۸۵۹۱۳۳۶ تماس حاصل فرمایید.

 • امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آنها

الف) سهمیه ایثارگران

در فرآیند جذب واستخدام مشمولین سهمیه ایثارگران، اﺳﺘﺨﺪام آنان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺻﻮرت میﭘﺬﻳﺮد و از محل مجوز مذکور ۲ نفر از عنوان شغلی کارشناس امور ساختمان و تاسیسات سهمیه ایثارگران میباشد.

 1. جدول شرح مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز

 

ردیف

عنوان شغل

تعداد نفر

شرایط احراز

جنسیت

سن

۱

کارشناس امور ساختمان و تاسیسات

۴ نفر

لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی عمران ، مکانیک ، برق

زن /مرد

۲۰-۴۰

۲

حسابدار

 

۱نفر

لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری،مدیریت مالی

دارا بودن دوسال سابقه کار مرتبط در زمینه حسابداری بخش عمومی(دولتی) و تهیه صورت های مالی و تنظیم فرم های تفریق بودجه

زن/مرد

۲۰-۴۰

 

 

 

فهرست
با تشکـر از اعتمــاد شمـــا ...
ایــمیل شمـــا در ســــایت ثـــبت شـــد ...
پس از عضویت نیز می توانید در صورت تمایل اشتراک خود را لغو کنید
عضویت در خبرنامه :
ISMS-ITIL-COBIT-PENTEST-ISO20000-ISO27001
محسن غفاری
مدیر عامل
لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات / فوق لیسانس MBA
ISMS-ITIL-COBIT-PENTEST-ISO20000-ISO27001
 • بیش از 15 سال سابقه تخصصی و مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات و مدیر پروژه بیش از 100 پروژه مدیریت فاوا
 • سابقه مشاوره، ممیزی و تدریس در زیرمجموعه های وزارت نفت، نیرو، دفاع، صنعت و معدن ، صنعت پزشکی، بانک ها و ...
 • سر ممیز پنج CB بین المللی در حوزه مدیریت و IT
 • تائيد صلاحيت "موسسه استاندارد و مركز تحقيقات صنعتي ايران"
 • تائيد صلاحيت " وزارت ICT ( سازمان فناوری اطلاعات ایران)" و " مرکز افتا ریاست جمهوری" در مشاوره و آموزش مدیریت فاوا
 • تائيد صلاحيت امور کارکنان دولت "سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور" در آموزش دوره های ITIL ، COBIT و ISMS
 • تائید صلاحیت "مجمع متخصصین ایران" ، "انجمن بین المللی اعتباردهی IAF " ، " انجمن کنترل و ممیزی سیستم ها ISACA " آمریکا
 • سر ارزیاب اجلاس های سالانه: مدیر شایسته ملی، کارآفرین برتر ، برند برتر ملی ، جایزه بزرگ اختراعات ، خوارزمی ، EFQM
 • مدیر کمیته علمی و فنی همایش و نمایشگاه تخصصی امنیت بانکداری الکترونیک کشور.
 • مدیر علمی همایش بین المللی امنیت پایدار با رویکرد ارتقاء دولت الکترونیک کشور
 • دارای مدرک بین المللی Cobit 5 از ISACA آمریکا
 • دارای مدرک بین المللی ITIL v3 از APMG
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO/IEC27001:2005- ISMS از BSI انگلستان و DNV نروژ
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO/IEC20000 از BSI انگلستان
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO9001:2008 - QMS از DNV نروژ
با عضویت در خبرنامه ایمیلی سایت از آخرین اخبار زودتر از همه با خبر شوید
ایمیــل خـــود را وارد نمـــائید
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد. همچنین در کنار این همایش، فضای نمایشگاهی جهت ارائه تازه ترین راه کارها و دستاوردهای فناوری اطلاعات ارائه خواهد شد. شرکت امن نگر سامان با حضور در نمایشگاه بانکداری الکترونیک، تازه ترین راه کارهای حوزه مدیریت و امنیت فناوری اطلاعات را ارائه می نماید. و جهت بازدید از غرفه شرکت، دعوت به عمل می آورد.
دستاوردهای شرکت امن نگر سامان :
• خدمات و راهکارهای حسابرسی فناوری اطلاعات در کسب و کار مالی بانکی SGRC
• خدمات راهبری و حاکمیت فناوری اطلاعات COBIT5
• خدمات راهبری سرمایه گذاری و مدیریت ارزش در فناوری اطلاعات VAL IT ، TVO
• خدمات مدیریت سرویس فناوری اطلاعات ITIL v3
• خدمات مدیریت ریسک فناوری اطلاعات و انطباق
• خدمات برنامه ریزی راهبردی و معماری فناوری اطلاعات
• راه کارهای نرم افزاری مدیریت سرویس فناوری اطلاعات ITSM
زمان : 2 و 3 بهمن ماه 1396 ، مکان : مرکز همایش های بین المللی برج میلاد غرفه : G35
• خدمات راهبری ، ارزیابی و پشتیبانی امنیت فناوری اطلاعات
• خدمات ارزیاب امنیتی و آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی سرویس های موبایل
• خدمات و راهکارهای SOC و Csirt
• راهکارهای نوین امنیتی در بانک ها
• خدمات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS ، ISO/IEC 27001:2013
شرکت امن نگر سامان در راستای اهداف کلان و سند چشم انداز توسعه صنعت نفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اسپانسر اصلی در ششمین همایش و نمایشگاه Petro ICT حضور دارد. این کنفرانس و نمایشگاه با هدف شناخت و ارزیابی دستاوردها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه توانمندي‌ هاي موجود و نیز بررسی چالش های فراروی توسعه بهره گیری از این فناوری ها در روزهای 26 و 27 دی ماه ، برگزار می گردد.
عضویت در خبرنامه :
شرکت امن نگر سامان بعنوان اسپانسر همایش، سخنرانیهایی با محورهای زیر برگزار مینماید :
• محوریت حاکمیت و راهبری فناوری اطلاعات در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی روز 26 ام ساعت 11 ، روز 27 ام ساعت 9.30
• محوریت راهکارهای امنیتی سامانه های رایانش ابری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز 27 ام ساعت 13.30
• محوریت مدیریت ریسک و حاکمیت فناوری اطلاعات روز 27 ام ساعت 13.30
• محوریت راهکارهای مرکز عملیات امنیت بومی شده صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز 26 ام ساعت 11.30
در حین سخنرانی انتقال تجربیات شرکت امن نگر سامان در سازمانهای زیر مجموعه نفت نیز مد نظر قرار خواهد گرفت در کنار این همایش، نمایشگاهی جهت ارائه تازه ترین راهکارها ، خدمات و محصولات صنعت نفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار میگردد که شرکت امن نگر سامان در این نمایشگاه تازه ترین دستاوردها و راهکارهای این مجموعه را در معرض دید شرکت کنندگان محترم قرار خواهد داد.
همچنین شرکت امن نگر سامان برای بازدید کنندگان غرفه این شرکت خدمات ویژه ای در نظر گرفته است از قبیل :
• اهدای هدایایی جهت یادبود در غرفه نمایشگاه
• ارائه متدولوژی برخی خدمات مورد درخواست بصورت مکتوب
• ارائه تسهیلات ویژه جهت اجرای پروژه های درخواستی مشتریان محترم که در نمایشگاه درخواست خود را در فرمهای ارائه شده ثبت مینمایند
وعده ما ششمین همایش و نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی Petro ICT
مکان : ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی ، سالن همایشهای بین المللی